Help Misioni në Kosovo ka përfunduar marrëveshjet e partneritetit me Komunat partnere në kuadër të projektit “Përfshirja dhe Fuqizimi Ekonomik në Ballkanin Perëndimor” i cili do të realizohet në komunat: Junik, Mamushë, Lipjan, Mitrovicë e Jugut, Prizren, Pejë.
Ky projekt financohet nga Qeveria Gjermane, komunat partnere ndërsa zbatohet nga organizata Help në Kosovë.
Të drejtë aplikimi për vitin 2023 kanë qytetarët nga komunat e përfshira në projekt.
Format për aplikim mund të merren gjatë takimeve informuese në komunën tuaj apo të shkarkohen nëpërmjet ueb faqes në linkun: www.help-kosovo.org.
Takimet informuese me qytetarë në komunat partnere mbahen gjatë muajit Prill 2023.
Data e fundit për aplikim është 19 Maj 2023 e premte, ora 16:00, aplikimi fillon zyrëtarisht pas mbajtjes së takimeve informuese.
__________________________________________________________________________________

Help Mission in Kosovo has concluded partnership agreements with partner municipalities within the project “Inclusion and Economic Empowerment in the Western Balkans” which will be implemented in the municipalities: Junik, Mamushë, Lipjan, South Mitrovica, Prizren, Pejë.
This project is financed by the German Government, the partner municipalities, while it is implemented by the organization Help in Kosovo.
Citizens from the municipalities included in the project have the right to apply for 2023.
Application forms can be obtained during information meetings in your municipality or downloaded via the website at the link: www.help-kosovo.org.
Information meetings with citizens in the partner municipalities will be held during the month of April 2023.
The last date for the application is May 19, 2023, Friday, 16:00, the application officially starts after holding the information meetings.