4th of March, 2019
OPENING OF KITCHEN FOR DOWN SYNDROME KOSOVA – MITROVICA
Help Mission in the Republic of Kosovo began its operation during the emergency phase in Kosovo in 2000. After several years of pausing with activities in Kosovo, Help started with the project “Support to socio-economic stability through empowerment of micro business sector in Kosovo”, in May 2015. Through “Supporting and Promoting the Well-Being of Persons with Down Syndrome” project, Help focused on supporting Down Syndrome centre in Mitrovica South. Help supported the centre with the furniture and appliances for fully functional kitchen where they can generate income, become self-sustainable, employ Down Syndrome persons, create work places, impact social inclusion and make socially vulnerable persons participate in social and economic life. The project was financed through funds from the Government of Grand Duchy of Luxembourg, respectively from the Embassy in Kosovo, as well as private donors. The project was implemented by Help – Hilfe zur Selbsthilfe Mission in Kosovo, for Down Syndrome Kosova.
***
4 Mars, 2019
HAPJA E KUZHINËS PËR DOWN SYNDROME KOSOVA – MITROVICË
Misioni i organizatës Help në Republikën e Kosovës filloi veprimtarinë e vet gjatë fazës së emergjencës në Kosovë, në vitin 2000. Pas disa viteve të ndërprerjes së aktiviteteve në Kosovë, Help filloi me projektin “Mbështetja e stabilitetit social-ekonomik përmes fuqizimit të sektorit të mikro-biznesit në Kosovë”, në Maj 2015. Përmes “Projekti për Mbështetjen dhe Promovimin e Mirëqenies së Personave me Sindromin Down”, Organizata Help u fokusua në mbështetjen e qendrës Down Syndrome në Mitrovicën e Jugut. Organizata Help e ndihmoi qendrën me furnizimin me kuzhine dhe pajisje për kuzhinë plotësisht funksionale, ku ata mund të gjenerojnë të ardhura, të bëhen të vetë-qëndrueshëm, të punësojnë persona me Sindromin Down, të krijojnë vende pune, të ndikojnë përfshirjen sociale dhe të bëjnë persona socialë të cenueshëm të marrin pjesë në jetën shoqërore dhe ekonomike. Projekti u financua me fonde të Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut, përkatësisht nga Ambasada në Kosovës, si dhe donatorë privatë. Projekti u zbatua nga organizata – Hilfe zur Selbsthilfe Misioni në Kosovë, për Down Syndrome Kosova.
***
Help Misija u Republici Kosovo je počela sa radom tokom vanredne faze na Kosovu 2000. godine. Nakon nekoliko godina pauziranja sa aktivnostima na Kosovu, organizacija Help je počela sa projektom “Podrška društveno-ekonomskoj stabilnosti kroz osnaživanje mikro biznisa na Kosovu”, u Maju 2015. Kroz projekat „Podrška i promovisanje dobrobiti osoba sa Daunovim sindromom“, Help se se fokusirao na podršku Centru Down sindrom u južnoj Mitrovici. Organizacija Help je podržao centar sa nameštajem i opremom za potpuno funkcionalnu kuhinju gdje oni mogu ostvariti prihode, postati samoodrživi, zaposliti osobe sa sindromom Down, stvoriti radna mjesta, utiecati na socijalnu uključenost i učiniti socijalno ugrožene osobe uključenim u društveni i ekonomski život. Projekat je finansiran iz sredstava Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga, odnosno njihove Ambasade na Kosovu, kao i privatnih donatora. Projekat je implementiran od strane organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe Misija na Kosovu, zarad Down Sindrome Kosova.
#helpkosovo #Luxembourg #downsyndromekosova