Drejtoresha e Help Kosovo Shqipe Breznica është duke zbatuar takimet konsultative me komunat partnere  në kuadër të projektit “Fuqizimi socio-ekonomik i Ballkanit Perëndimor”.
Programi synon të rrisë stabilitetin socio-ekonomik të rajonit gjatë vitit 2021 deri në fund të dhjetorit 2022.
Qëllimi është krijimi i mekanizmave dhe rrjeteve për fuqizimin e grupeve të margjinalizuara përfshirë masat e rimëkëmbjes nga Covid-19 dhe në këtë mënyrë mundësojmë përfshirjen e tyre dhe prosperitetin shoqëror.
Programi është financiarisht i përkrahur nga Ministria e Punëve të Jashtme Gjermane, ndërsa zbatohet nga organizata Help Misioni në Kosovë.

***
Country Director of Help Kosovo Shqipe Breznica is implementing consultative meetings in different Municipalities of Kosovo, within the project “Socio-economic empowerment of the Western Balkans”.
The program aims to increase the socio-economic stability of the region during 2021 by the end of December 2022.
The aim is to create mechanisms and networks for the empowerment of marginalized groups including the recovery measures by Covid-19 and thus enable their inclusion and social prosperity.
The program is financially supported by the German Ministry of Foreign Affairs, and is implemented by the organization Help Mission in Kosovo.

Meeting with Valon Mazreku – Director for Economic Development in Municipality of Malisheva


Meeting with Smajl Latifi – Mayor of Rahovec Municipality


Meeting with Naim Ismajli – Mayor of Shtime Municipality

Meeting with Bekim Jashari – Mayor of Skenderaj Municipality and Sanije Hoxha – Director for Economic Development

Meeting with Shaban Shabani – Mayor of Dragash Municipality

Meeting with Marigona Krasniqi – Director for Economic Development within Kamenica Municipality

Meeting with Zenun Elezaj – Mayor of Klina Municipality and Aziz Desku – Director for Economic Development