Help Kosovo ka mbështetur me pajisje për shtrimin e dyshemeve nga epoksi Burgun e Sigurisë së Lartë, në Dyz.

Përmes këtij projekti synohet të ndikohet në rehabilitimin dhe ri-socializimin e personave të burgosur, në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”.