Help ka përfunduar fazën e parë të procesit të monitorimit të përfituesve / klientëve të granteve të vitit 2020 nga Komuna e Podujevës dhe Drenasit, ku u bë vlerësimi i performancës së përfituesve të granteve dhe ndikimi ei tyre në zhvillimin e aktivitetit biznesor.
Projekti i financuar nga Fondacioni Medicor, u implementua në bashkëpunim me Komunat partnere, rezultoi me 81 biznese të vogla të mbështetura me pajisje dhe makineri si dhe trajnime në të bërit biznes e trajnime profesionale.
Kjo mbështetje jo vetëm që kontribuoi në zhvillimin dhe përparimin e bizneseve, por gjithashtu ndikoi në punësimin e të rinjve dhe veçanërisht të grave, pasi 30 përfituese janë gra ndërmarrëse.
***
Help has completed the first phase of the monitoring process of grant beneficiaries / clients of 2020 from Podujeva and Drenas, where the performance of grant beneficiaries was evaluated and their impact on the development of business activity.
The project financed by Medicor Foundation, which was implemented in cooperation with Partner Municipalities, resulted in 81 small businesses supported with equipment and machinery as well as training in doing business and vocational training.
This support not only contributed to the development and advancement of businesses, but also affected the employment of young people and especially women, as 30 beneficiaries are women entrepreneurs.