Help Misioni ne Kosove ne bashkëpunim me Z Zurich Foundation, me vetë-iniciativën e Afërdita Z. Gjoklaj pas thirrjes për donacion përmes platformës online, mblodhi gjithsejte 10,000 Euro për familjet e prekura nga vërshimet. Kjo shume e grumbulluar u dedikua për 28 familje te Komunës se Mitrovicës dhe sot suksesshëm u shpërndanë pajisje shtëpiake për këto familje.
Faleminderit te gjithë kontribuuesve, e ne veçanti Z Zurich Foundation dhe Afërdita Z. Gjoklaj.
***
Help Mission in Kosovo jointly with Z Zurich Foundation, with the self-initiative of Afërdita Z. Gjoklaj after the fundraising initiative through the online platform collected a total of 10,000 Euros for the families affected by the floods. The collected amount was dedicated to 28 families of the Municipality of Mitrovica and today home appliances were distributed to these families.
Thank you all contributors and especially Z Zurich Foundation and Afërdita Z. Gjoklaj.