Drejtoresha e Help për Kosovë Shqipe Breznica morri pjesë në akademinë e dytë në kuadër të Shkollës Politike Rome në rolin e ligjerueses për të njoftuar pjesëmarrësit/et e shkollës me mundësitë e financimit të ideve të tyre për aktivizëm qytetar dhe biznese individuale, por edhe për të ndarë me ta rrugëtimin e profesional.
Në përmbyllje të Shkollës Politike Rome, pjesëmarrësit u certifikuan për pjesëmarrje si dhe patën kënaqësinë të adresohen nga zëvendës udhëheqësi i programit Roma and Travelers në Këshillin e Evropës në Bruksel.
Shkolla Politike Rome mbështetet nga Këshilli i Evropës.
Country Director of Help for Kosovo Shqipe Breznica participated in the second academy within the Rome Political School in the role of legislator to inform the participants of the school with the possibilities of financing their ideas for civic activism and individual businesses, but also to share with them her professional journey.
At the end of the Rome Political School, the participants were certified for attendance and had the pleasure of being addressed by the deputy head of the Rome and Travelers program at the Council of Europe in Brussels.
Roma Political School is supported by the Council of Europe