Help po zbaton nënshkrimin e kontratave për grante me perfituesit nga Komunat partnere Skenderaj, Klinë, Rahovec, Shtime, Malishevë, Dragash e Kamenicë në kuader të projektit “Fuqizimi socio-ekonomik në Ballkanin Perëndimor” financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë Gjermane dhe Komunat partnere të përfshira në projekt.
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Përderisa, qëllimi i veçantë është krijimi i vendeve të reja të punës përmes mbështetjes direkte me grante për biznese të vogla.
Nëpërmjet këtij projekti, ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo të zhvillojnë bizneset e tyre. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000 Euro në formë të pajisjeve.
Si pjesë e Projektit, Help Kosovo zhvilloi trajnimet biznesore me qëllim të nxitjes së punësimit dhe zhvillimit të ndërmarrësisë dhe zgjerimit të mundësive të punësimit për klientët e mbështetur nga komunat e synuara. Trajnimi i biznesit u mbajt nga vetë stafi i Help Kosovo.
***
Help is implementing grant contracts signing with clients from the Partner Municipalities of Skenderaj, Klinë, Rahovec, Shtime, Malishevë, Dragash and Kamenicë in the framework of the project “Socio-economic empowerment in Western Balkans” funded by the Ministry for Foreign Affairs of German Government and partner municipalities involved in the project.
The overall goal of the project is to contribute to sustainable development and stability in Kosovo with the main focus on economic empowerment. While, the specific goal is to create new jobs through direct grant support for small businesses.
Through this project, equipment is provided so that beneficiaries can start or develop their businesses. The average value of a grant, for a beneficiary, is 2,000 Euros in equipment.
As a part of the Project, Help Kosovo conducted business training aiming to foster employability and entrepreneurship and expanding job opportunities for the supported clients from targeted municipalities. The business training was delivered by Help Kosovo staff.