Help has started field visits to shortlisted candidates from the targeted Municipalities: Shtime, Skenderaj, Malisheva, Klina, Dragash, Kamenica and Rahovec within the project “Socio-economic empowerment in the Western Balkans”.
Through these visits Help aims to make the most efficient selection by verifying the real socio-economic situation of the candidates.
After the completion of this phase, the final selection of grant beneficiaries from the respective municipalities will take place.

***

Help ka filluar vizitat në terren tek kandidatët në listën e ngushtë nga Komunat: Shtime, Skenderaj, Malishevë, Klinë, Dragash, Kamenicë dhe Rahovec në kuadër të projektit “Fuqizimi socio-ekonomik në Ballkanin Perëndimor”.
Me anë të këtyre vizitave Help synon të bëj një përzgjedhje sa më efikase duke verifikuar gjendjen reale socio-ekonomike të kandidatëve.
Pas përfundimit të kësaj faze do të bëhet përzgjedhja përfundimtare e përfituesve të granteve nga komunat përkatëse.