Arrihet marrëveshje bashkëpunimi mes Help Kosovo dhe Shërbimit Sprovues të Kosovës në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2021-2022”.
Qëllimi i projektit është fuqizimi i grupeve të rrezikuara ne sferën ekonomike dhe atë sociale dhe ofrimi i mundësive për përfshirje ne jetën shoqërore.
Help dhe Shërbimi Sprovues i Kosovës do të bashkëpunojnë në mbështetje drejt rehabilitimit dhe risocializimit të të dënuarve dhe ofrimin e trajnimeve për personelin dhe të dënuarit poashtu.
Palët u përfaqësuan nga Drejtoresha e Help Kosovo Shqipe Breznica dhe Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Sprovues të Kosovës ztr. Kadri Haliti të cilët u shprehën të kënaqur me arritjen e marrëveshjes së bashkëpunimit dhe shprehën gatishmëri në implementimin e mirëfilltë të projektit dhe monitorimin e tij.


A cooperation agreement is reached between Help Kosovo and the Kosovo Probation Service in the framework of the project “Support to socio-economic stability in the Western Balkans 2021-2022”.
The aim of the project is to empower vulnerable groups in the economic and social spheres and provide opportunities for inclusion in social life.
Help and the Kosovo Probation Service will cooperate in support of the rehabilitation and re-socialization of convicts and provide training for staff and convicts as well.
The parties were represented by the Country Director of Help Kosovo Shqipe Breznica and the General Director of the Kosovo Probation Service Mr. Kadri Haliti who expressed satisfaction with the achievement of the cooperation agreement and expressed readiness in the proper implementation of the project and its monitoring.