Support to Kosovo Police during Covid-19

Help ka mbeshtetur Departamentin per Mbeshtetje te Policise se Kosoves me 1600 maska mbrojtese per te lehtesuar operimin e policeve gjate situates se krijuar nga Covid-19.
Pranimi eshte bere nga Hamdi Hyseni ud i Departamentit per Sherbime Mbeshtetese.
Falenderim i veçantë për Shoqatën Gratë e Bashkuara nga Ferizaj për qepjen e maskave në baza vullnetare.
Help supported the Kosovo Police Support Department with 1600 protective masks to facilitate the operation of police officers during the situation created by Covid-19.
The acceptance was made by Hamdi Hyseni, acting head of the Department for Support Services.
Special thanks to the Women’s Association of Ferizaj for sewing masks on voluntary basis.

Related Posts

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.