Meet Xhemajl Bunjaku, from village Bunjak, in Novoberde Municipality. 

He and his 11 members of his family live in very harsh conditions, in an old house. Regardless of that, he has managed to open a small business thanks to grants and his own investment. He operates a ethno-tourism where he offers lodging and traditional food in a traditional setting. In 2017 call for grants, for Novoberde Municipality, Mr. Bunjaku had applied for a grant, in order for him to equip his kitchen with dishes and other necessary equipment in order for his services to improve and expand. 

***

Njihuni me Xhemajl Bunjaku, nga fshati Bunjak, në komunën e Novobërdës. Ai dhe 11 anëtarët e familjes së tij jetojnë në kushte shumë të vështira, në një shtëpi të vjetër. Pavarësisht kësaj, ai ka arritur të hapë një biznes të vogël falë granteve dhe investimeve të tij. Ai drejton një turizëm etno-turizmi ku ofron strehim dhe ushqim tradicional në një mjedis tradicional. Në vitin 2017 thirrja për grante, për Komunen e Novobërdës, z. Bunjaku kishte aplikuar për një grant, për të pajisur kuzhinën e tij me enët dhe pajisjet e tjera të nevojshme në mënyrë që shërbimet e tij të përmirësohen dhe të zgjerohen.
***
Upoznajte Xhemajla Bunjakua, iz sela Bunjak, u opštini Novoberde. On i njegovi 11 članovi porodice žive u vrlo teškim uslovima, u staroj kući. Bez obzira na to, uspeo je da otvori mali biznis zahvaljujući grantovima i sopstvenom ulaganju. Poseduje etno-turizam gde nudi smeštaj i tradicionalnu hranu u tradicionalnom okruženju. U pozivu za grantove za 2017 godinu, za opštinu Novo Brdo, g. Bunjaku je aplicirao za grant, kako bi opremio kuhinju sa posuđem i drugom neophodnom opremom kako bi se njegove usluge poboljšale i proširile.