Vjosa Carabregu is the next client that has benefited form Help grants. She owns a meat processing shop with her father.

Their specialty is sausage production, as well as meat ageing (prosciutto). Before they’ve received grant from Help, Carabregu business operated with very old sausage machines, made in Germany in the 50s. Except that they didn’t fulfill any hygienic conditions, they also went out of order. With the new machine that Carabregu family received as grant from Help, they have improved their working conditions, as well as, they’ve raised their processing capacities of sausage production.
***
Vjosa Carabregu ka përfituar nga grantet e Help. Ajo me babanë e saj zotërojnë një punëtori të përpunimit të mishit. Specialiteti i tyre është prodhimi i suxhukut, si dhe terja e mishit. Para se të merrnin grantin nga Help, biznesi Carabregëve operonte me makina shumë të vjetra të mbushjës së suxhukut, të prodhuara në Gjermani në vitet ’50. Me përjashtim të faktit se ato nuk plotësonin kushte higjienike, ato gjithashtu nuk ishin funksionale. Me makinën e re që familja Carabregu ka marrë si grant nga Help, ata i kanë përmirësuar kushtet e tyre të punës, si dhe kanë ngritur kapacitetet e tyre të përpunimit të prodhimit të suxhukut. 
***
Vjosa Carabregu je sledeći klijent koji je koristio grantove Helpa. Ona poseduje radionicu za preradu mesa, sa svojim ocem. Njihova specijalnost je proizvodnja kobasica (sudzuka), kao i susenje mesa (pršut). Pre nego što su dobili pomoć od Helpa, porodica Carabregu je poslovala sa vrlo starim mašinama za kobasice, napravljenim u Nemačkoj tokom pedesetih godina. Osim što te masine nisu ispunili nikakve higijenske uslove, one su takođe bile van upotrebe. Sa novom mašinom koju je porodica Carabregu dobila kao pomoć od Helpa, oni su poboljšali svoje uslove rada, takođe su povećali svoje kapacitete za preradu kobasica.