Samir Fazlija is a Help client from the Municipality of Graçanica at the end of 2018.He has supported it with gardening equipment such as: motor mower, motorized trimmer for living wall, shears, professional motorized saw as well as a motorized cultivator. Samir comes from a 7-member family of the Roma community living in Gračanica. He has also engaged an employee who is engaged in activities such as: landscaping, tree maintenance and maintenance of various yards decorations. Currently he maintains about 30 yards mainly in Prishtina, Graçanicë, Çagllavica etc.

Samir Fazlija është perfitues i Help nga Komuna e Graçanicës në fund të vitit 2018. Help ka mbështetur atë me pajisje për kopshtari siç janë: kositëse bari motorrike, trimer motorrik per muri të gjallë, gërshërë të mëdha, sharrë motorrike profesionale si dhe një kultivator motorrik. Samiri vjen nga një familje 7 anëtarëshe e komunitetit rom e cila jeton në Graçanicë. Ai poashtu ka angazhuar edhe një punëtor me të cilin janë të angazhuar në aktivitete siç janë: rregullimi i oborreve, mirëmbajtja e pemëve si dhe mirëmbajtja e dekoreve të ndryshme të oborreve. Aktualisht ai mirëmban rreth 30 oborre kryesisht në Prishtinë, Graçanicë, Çagllavicë etj.