In accordance to the strategy of Tourism Development of Novoberde Municipality, one part of the grants was awarded to hospitality businesses.

One of the Help’s clients from this field is Castle Cafe Novoberdali, owned by Nerimane Novoberdaliu. Their business is found in the vicinity of the Castle of Novoberde. The client has received from Help a coffee/espresso machine, which is crucial equipment if you want to open hospitality business, in coffee-culture Kosovo. Although these machines are provided by coffee distribution companies, their offers were not affordable for a start-up business in rural Novoberde. Initially, they were working only on weekends when there were visitors in the Castle. Now, they are open during the entire week, where they offer coffee and other, with the view of the Castle and other historical monuments.
***
Në përputhje me strategjinë e Zhvillimit të Turizmit të Komunës së Novobërdës, një pjesë e granteve u është dhënë bizneseve te hotelerise. Një nga klientët tanë të kësaj fushe është Castle Cafe Novoberdali, në pronësi të Nerimane Novoberdaliu. Biznesi i tyre gjendet në afërsi të Kështjellës së Novobërdës. Klienti ka marrë nga Help-i një aparat kafeje/espreso, e cila është pajisje kryesore nëse dëshiron që të hapësh objekt hotelier, në në Kosovën me kulturën të kafesë. Megjithëse këto aparate siguruohen nga kompanitë e shpërndarjes së kafesë, ofertat e tyre nuk ishin të përballueshme për një biznes fillestar në Novobërdën rurale. Fillimisht, ata punonin vetëm gjatë fundjavës kur kishte vizitorë në Kështjellë. Tani, ata janë të hapur gjatë gjithë javës, ku ofrojnë kafe dhe të tjera, me pamje të Kështjellës dhe monumenteve të tjera historike përreth.
***
U skladu sa strategijom razvoja turizma Opštine Novo Brdo, jedan deo grantova dodeljen je ugostiteljskim preduzećima. Jedan od nasih klijenata iz ove oblasti je Castle Cafe Novoberdali, u vlasništvu Nerimane Novoberdaliu. Njihov biznis se nalazi u blizini tvrdjave Novo Brdo. Klijent je primio od Helpa aparat za kafu/espresso, što je ključna oprema ukoliko želite da otvorite lokal za gostoprimstvo na Kosovu koja ima kafe kulturu. Iako ove mašine snabdevaju kompanije za distribuciju kafe, njihove ponude nisu bile pristupačne za početak poslovanja u ruralnom Novom Brdom. U početku su radili samo vikendom kada je bilo p  osjetioca u tvrdjavi. Sada su otvoreni tokom cele nedelje, gde ponude kafu i druge, s pogledom na tvrdjavu i druge okolne istorijske spomenike. Help – Hilfe zur Selbsthilfe Help Kosovo.