Jelena Marinkovic is a successful farmer from Graçanica in 2017.From Help Kosovo Jelena has benefited equipment for milling of food for feeding animals. “Equipment that i have now made it much easier for me because i have reduced costs and also eased my work in this activity” The consultancy provided was in how to use the equipment and how to feed pigs, with specific focus in balancing the daily amounts of food per animal. In the same time, Jelena has expressed her interest in participating in trainings with focus on farming. 

Jelena Marinkovic është një fermere e suksesshme nga Graçanica në vitin 2017. Nga Help ajo ka përfituar pajisje për mullirin e ushqimit për ushqimin e kafshëve. “Pajisjet që tani e kam bërë shumë më të lehtë për mua, sepse i kam ulur shpenzimet dhe gjithashtu e kanë lehtësuar punën time në këtë aktivitet” Konsulenca e ofruar ishte në mënyrën se si të përdoren pajisjet dhe si të ushqehen derrat, me fokus të veçantë në balancimin e sasisë ditore të ushqimit për kafshë. Në të njëjtën kohë, Jelena ka shprehur interesin e saj për të marrë pjesë në trajnime me fokus në bujqësi.