Vullnet Sanaja, Blend Beqiri and Petrit Gora are 3 beneficiaries of Help from Peja Municipality in 2017.

Help has supported their Organization “Anibar” with the necessary technological equipment for their activities. 8 people are engaged in full time, 1 international volunteer and 7 local volunteers. 4 part-time tutors, over 350 people have attended the training in the last two years.
The biggest Anibar’s success for these 2 years are:
– Announcements by animators from all over the world for the Anibar festival education program where the latter have taught for Rotoscopy, Stop Motion Puppet animation and digital animation. – Increase the education program from weekly programs to permanent programs.
– Establishment of the Academy of Animation in Peja and Prishtina with regular education programs.
More about Anibar:
Anibar is a non-governmental organization that was established in 2010, which deals with the organization of the animated film festival held in Peja each year. It is an organization that includes activists who encourage young people to express thoughts and tire views through the animation. Anibar has gained a reputation as an innovative and inclusive organization, which is considered one of the greatest cultural events in the Balkans. Anibar has invested in youth and child development capacities through training, workshops, debates and other activities, as well as providing volunteer work during the animated film festival.
During the festival period, the city of Peja is populated by a local and international tourist, which influences the economic development of this city. Dates for those interested in attending the festival are 15-21 July 2019.

Vullnet Sanaja, Blend Beqiri dhe Petrit Gora janë 3 përfitues të Help nga Komuna e Pejës në vitin 2017, Help ka mbështetur Organizatën e tyre Anibar me pajisje teknologjike të nevojshme për aktivitetet e tyre. 8 persona janë të angazhuar me orar të plote, 1 vullnetar ndërkombëtar dhe 7 vullnetarë lokal. 4 tutor te animacionit me orar te pjesshëm Mbi 350 persona kanë ndjekuar trajnimet këto 2 vitet e fundit
Sukseset më të mëdha të Anibar këto 2 vite janë:
– Prurjet e animatoreve nga e gjithë bota për programin e edukimit gjatë festivalit Anibar ku te rrinjtë kanë mësuar për Rotoskopi, Stop Motion Puppet animation dhe animacion digjital.
– Rritja e programit të edukimit prej programeve javore në programe të përhershme.
– Themelimi i Akademisë së Animacionit në Pejë dhe Prishtinë me programe te rregullta të edukimit.
Më shumë rreth Anibar:
Anibar është një organizatë jo-qeveritare e cila është themeluar në vitin 2010, që merret me organizimin e festivalit të filmit të animuar, që mbahët në Pejë çdo vit. Ajo është një organizatë që përfshin aktivistë të cilët inkurajojnë të rinjtë t’i shprehin idetë dhe pikëpamjet e tyre përmes animacionit. Anibar ka fituar reputacion si një organizatë inovative dhe gjithëpërfshirëse, e cila konsiderohet si njëra nga ngjarjet kulturore më të mëdha në ballkan. Anibar ka investuar në kapacitetet e zhvillimit të rinisë dhe fëmijëve nëpërmjet trajnimeve, punëtorive, debateve dhe aktiviteteve të tjera, gjithashtu edhe përmes ofrimit të punëve vullnetare gjatë kohës së festivalit të filmit të animuar. Gjatë periudhës së festivalit qyteti i Pejës popullohet nga turist lokal dhe ndërkombëtar, e cila ndikon në zhvillimin ekonomik të këtij qyteti. Datat për të interesuarit për ta ndjekur festivalin janë 15-21 Korrik 2019.