An Agreement of Understanding has been signed between Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. and the Kosovo Correctional Service for the implementation of the project which focuses on supporting four correctional institutions in the rehabilitation and re-socialization of persons who have been in conflict with the law.

General Director of Kosovo Correctional Service Mr. Nehat Thaci and Program Coordinator of Help organization Ms. Shqipe Breznica, today, on September 13th, signed an Agreement of Understanding on the project aimed at the rehabilitation and re-socialization of the prisoners in the framework of the project “Supporting socio-economic stability in the Western Balkans 2017-2018”. The purpose of the project is to increase the capacity of vulnerable groups in the economic and social sphere, in order to create opportunities for active participation in society. Help and Kosovo Correctional Service will implement one of the components of this project, which is the support of four correctional institutions for th

e rehabilitation and re-socialization of prisoners. In the meeting were present also Deputy Minister of Justice, Deputy Director of KCS and Head of Training Sector for Prisoners.

***

Nënshkruhet Marrëveshja e Mirëkuptimit në mes të Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. dhe Shërbimit Korrektues të Kosovës për implementimin e projektit që fokusohet në mbështetjen e katër Institucioneve korrektuese në rehabilitimin dhe ri-socializimin e personave që kanë qenë në konflikt me ligjin.

Drejtori i përgjithshëm i Shërbimit Korrektues Të Kosovës Z. Nehat Thaçi dhe Koordinatorja e Programit nga organizata Help Znj. Shqipe Breznica, sot me datë 13 Shtator nënshkruan marrëveshje të mirëkuptimit për projektin që ka qëllim rehabilitimin dhe ri-socializimin e personave të burgosur, në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2017-2018”. Qëllimi i projektit është ngritja e kapaciteteve të grupeve të cenueshme ne sferën ekonomike dhe shoqërore, në mënyrë që të ju krijohen mundësitë për pjesëmarrje aktive në shoqëri.  Help dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës do ta zbatojnë njërin prej komponentëve  të këtij projektit që është mbështetja e katër institucioneve Korrektuese për rehabilitimin dhe ri-socializimin e personave të burgosur. Në takim ishin prezent gjithashtu edhe Zëvendës Ministri i Drejtësisë, Zëvendës Drejtori i SHKK dhe Udhëheqësja e Sektorit të Trajnimeve për të Burgosurit.