“Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në Kosovë” / “Support to socio-economic stability in Kosovo”

Me datë 20.01.2020 Help nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Drenasit për mbështetjen e së paku 30 mikro bizneseve për vitin 2020. Kryetari i Komunës, ztr. Ramiz Lladrovci u shpreh i kënaqur për arritjen e kësaj marrëveshje me Organizatën Help ku poashtu shprehu gatishmërinë në implementimin sa më të suksesshëm të projektit. Drejtoresha e Help, Shqipe Breznica inkurajoi qytetarët që të përcjellin aktivitetet e Organizatës Help dhe të shfrytëzojnë këtë mundësi për të zhvilluar bizneset e tyre. Pas kësaj marrëveshjeje do të pasojnë seancat informuese me qytetarët e Drenasit në muajin shkurt të vitit 2020 ku të gjithë do të njoftohen rreth mënyrës së aplikimit. Qëllimi i kësaj marrëveshje është bashkëpunimi në mes të Komunës së Drenasit dhe Help në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në Kosovë”, i financuar nga Medicor Foundation, bashkë-financuar nga Komuna e Drenasit dhe zbatuar nga Help. 
_______________________
On 20.01.2020 Help signed a cooperation agreement with the Municipality of Drenas for the support of at least 30 micro businesses in 2020. The Mayor of the Municipality, Mr. Ramiz Lladrovci expressed satisfaction with the achievement of this agreement with Help Organization where he also expressed his willingness to successfully implement the project. Country Director of Help, Shqipe Breznica encouraged citizens to follow the activities of Help Organization and use this opportunity to develop their businesses. This agreement will be followed by informative sessions with the citizens of Drenas in February 2020, where everyone will be informed about the method of applying for grants. The purpose of this agreement is the cooperation between the Municipality of Drenas and Help in the framework of the project “Support to Socio-Economic Stability in Kosovo”, funded by the Medicor Foundation, co-financed by the Municipality of Drenas and implemented by Help.