Ne kuader te projektit “Gratë ndërmarrëse në energji” Help do të mbështes zbatimin e dhenies se granteve per gratë ndërmarrëse që ta rrisin ndërmarrjen e tyre afariste përmes shfrytëzimit më efiçient të energjisë ose te fillojne biznes te ri.
Komunat partnere te perfshira ne projekt jane: Prishtinë, Gjakovë, Gjilan, Prizren, Ferizaj, Graçanicë, Mitrovice e Veriut, Fushë Kosovë dhe Podujevë.
Se shpejti do fillojme me thirrje per aplikim, na percillni.

www.facebook.com/helpkosovo


U okviru projekta „Žene preduzetnice u energetici“ Help će podržati sprovođenje grantova za žene preduzetnice za rast njihovog poslovanja efikasnijom upotrebom energije ili započinjanje novog.
Partnerske opštine uključene u projekat su: Priština, Đakovica, Gnjilane, Prizren, Uroševac, Gračanica, Severna Mitrovica, Kosovo Polje i Podujeva.
Poziv za prijavljivanje uskoro će biti pokrenut, pratite nas.

www.facebook.com/helpkosovo


In the framework of the project “Women Entrepreneurs in Energy” Help will support the implementation of grants for women entrepreneurs to grow their business through more efficient use of energy or start a new one.
Partner municipalities included in the project are: Prishtina, Gjakova, Gjilan, Prizren, Ferizaj, Gracanica, North Mitrovica, Fushë Kosova and Podujeva.
Call for applications soon will be launched, follow us.

www.facebook.com/helpkosovo