Trajnimi i biznesit: Administrimi i biznesit në Kosovë

Administrimi i biznesit është kryer në internet (online) për klientët e zgjedhur të komunave në vijim: Prishtina 39 klientë të zgjedhur, Podujeva 37, Drenas 35, Skënderaj 22 dhe Gjakova 37 klientë të zgjedhur në total 170 klientë të zgjedhur. Programi i trajnimit është realizuar gjatë periudhës: 03.08.2020-28.08.2020.

Programi i trajnimit zgjati 2 (dy) ditë dhe përbëhej nga temat kryesore vijuese: Koncepti i Ndërmarrjes dhe praktikat më të mira, Modeli i Biznesit Canvas, Planifikimi Strategjik dhe Marketingu, Planifikimi Financiar dhe Sistemi i Taksave në Kosovë dhe Regjistri i Biznesit në Kosovë. Programi i trajnimit ka qenë shumë interaktiv, ndërsa trajnerët fillimisht kanë prezantuar konceptet dhe më pas kanë angazhuar pjesëmarrësit në aktivitete të lidhura ngushtë me konceptin e trajnimit. Prandaj, pjesëmarrësit fillimisht kanë filluar të kryejnë analiza të ndryshme të biznesit të tyre në varësi të nivelit të zhvillimit të biznesit të tyre. Pjesëmarrësve në trajnim u janë siguruar materiale të ndryshme trajnimi që janë dinamike dhe mund të zbatohen lehtësisht nga pjesëmarrësit në çdo kohë.
_______________________
Business Training: Business Administration in Kosovo

Business Administration has been conducted online for selected clients of the following municipalities: Prishtina 39 selected clients, Podujeva 37, Drenas 35, Skenderaj 22, and Gjakova 37 selected clients in total 170 selected clients. The training program has been delivered during the period: 03.08.2020-28.08.2020.

The training program lasted 2 (two) days and consisted of following main topics: Entrepreneurship Concept and Best Practices, Canvas Business Model, Strategic and Marketing Planning, Financial Planning and Tax System in Kosovo and Business Register in Kosovo. The training program has been highly interactive, whereas trainers have initially presented the concepts and then have engaged participants in activities closely related to the training concept. Hence, the participants have initially started to conduct various analysis of their business depending on their business’ level of development. Training participants have been provided with various training materials that are dynamic and can easily be applied by participants at any time.