Help supported Correctional Service in Smrekonica with working tools

Help Kosovo në partneritet me Institucionin e Shërbimit Korrektues të Kosovë ka mbështetur me pajisje për mirëmbajtjen e veturave Qendrën Korrektuese në Smrekonicë. Përmes këtij projekti synohet të ndikohet në rehabilitimin dhe ri-socializimin e personave të burgosur, në kuadër të projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”. Qëllimi i projektit është ngritja e kapaciteteve të grupeve të cenueshme ne sferën ekonomike dhe shoqërore, në mënyrë që të ju krijohen mundësitë për pjesëmarrje aktive në shoqëri. __________________________
Help Kosovo in partnership with the Kosovo Correctional Service Institution has supported the Smrekonica Correctional Center with vehicle maintenance equipment. Through this project it is intended to influence the rehabilitation and re-socialization of prisoners, within the project “Support to socio-economic stability in the Western Balkans region 2019-2020”. The aim of the project is to increase the capacity of vulnerable groups in the economic and social sphere, in order to create opportunities for active participation in society.

Related Posts

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.